Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, potenciálním zákazníkem (před uzavřením smlouvy), odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje a my zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 – dále jen „nařízení“).

Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Pavel Vančuřík, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem Pod kopcem 977/1c, 64100 Brno, IČ: 75807904, který je prodávajícím v rozsahu zapsaného předmětu podnikání v obchodním rejstříku, má oprávnění poskytovat výrobu, opravy a údržbu sportovních potřeb a dále provozuje webové stránky:

www.sportovnidum.cz

To, že je někdo označen jako správce při zpracování Vašich osobních údajů, znamená, že určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a dále vybírá případné další zpracovatele, kteří správci se zpracováním budou pomáhat. Tímto Vás dále informujeme, že jsme neustanovili pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť to není naší povinností dle čl. 37 nařízení.

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás jako subjektu údajů, zejm. z Vámi učiněné objednávky a další smluvní dokumentace, z interakcí s Vámi, z našich webových stránek a z veřejně dostupných zdrojů a informací.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s těmito zásadami a nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování. K ochraně poskytnutých osobních údajů přistupujeme s vysokou pečlivostí a zásadně shromažďujeme jen ty osobní údaje, které skutečně potřebujeme ke stanovenému účelu. Činíme vše tak, abychom průběžně vyhodnocovali jejich zpracování, ať již z hlediska náležitého zabezpečení, zásady minimalizace údajů a omezení uložení. Při naší činnosti nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů. 

Rozsah osobních údajů a právní důvody zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů), kdy nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním údajů:

  1. poskytování služeb, plnění smlouvy – zejm. uzavření, plnění kupní smlouvy, rezervace Vámi vybraného zboží, reklamace, odstoupení od smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno a příjmení, popřípadě Vaše jméno a příjmení jako zástupce společnosti, adresa či doručovací adresa, kontaktní údaje: e-mailová adresa (nutná z důvodu doručení daňového dokladu a potvrzení objednávky), telefonní číslo (nutné z důvodu komunikace s přepravcem v rámci dodání zásilky) a příp. bankovní účet (např. pro případ zaslání finančních prostředků v případě odstoupení od smlouvy); u podnikajících osob místo podnikání, a také IČO a příp. DIČ, a na závěr i informace z interakcí s Vámi. Pro uvedený účel zákonného zpracování zpracováváme bez souhlasu shora uvedené osobní údaje po dobu trvání smlouvy a po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy.

       2. zajištění vedení účetnictví a plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů a oprávněný zájem správce

Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno a příjmení, fakturační adresa, event. u podnikajících osob místo podnikání, IČO a příp. DIČ. Tyto Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme k tomu, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Účetní záznamy jsou archivovány po dobu stanovenou právními předpisy (10 let od konce zdaňovacího období plnění).

Naše webové stránky používají pouze cookies nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, které vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje zpracovávání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, ale nebude Vám tak umožněna možnost vložit zboží do košíku ani přihlásit se do svého účtu.

Kdy Váš souhlas potřebujeme a žádáme Vás?

Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje – emailovou adresu, a to po dobu 3 let od udělení Vašeho souhlasu. Právním základem pro zpracování je Váš souhlas, který poskytnete/neposkytnete v souvislosti s každou objednávkou. I udělený souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. Neposkytnutí souhlasu není důvodem pro nedokončení objednávky. Účelem zpracování Vašich e-mailových adres je:

  1. služba „Ověřeno zákazníky“, do něhož je náš e-shop zapojen; Vaše e-mailové adresy a obecné informace o transakci (druh, cena zboží) jsou poskytovány společnosti Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, aby je v rámci svého nákupního rádce dostupného z internetové stránky www.heureka.cz využila k ohodnocení našeho e-shopu; z tohoto důvodu Vám bude na Vaši e-mailovou adresu zaslán krátký dotazník určený k vyplnění.

Momentálně aktivně neoslovujeme zákazníky s nabídkami slev, výhod či jiných akcí a s informacemi o produktech a službách našeho e-shopu. V případě tohoto postupu bychom si vyžádali další Váš souhlas.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou námi chráněny v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Hesla ukládáme šifrovaná pomocí pomalé hash funkce bcrypt s cost 11. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo nahodilého zničení Vašich osobních údajů.

Zpracování a předávání Vašich osobních údajů

Data o zákaznících nezbytná pro splnění právní či smluvní povinnosti zpracováváme manuálně a zavádíme takto do systému. Přístup k nim má správce a jím pověřené osoby.

Příjemci, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, jsou:

V případě udělení Vašeho souhlasu se zpracováním Vaší e-mailové adresy pak tyto údaje předáváme taktéž společnosti:

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro daný účel zpracování.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme pro usnadnění a zkvalitnění zpracování využít i další zpracovatele, avšak v takovém případě Vám slibujeme, že v takovém případě budeme na zpracovatele při jejich výběru klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako sami na sebe.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv, která můžete vůči nám využít.

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů – na Vaši žádost Vám poskytneme informace o správci, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům - díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů - pokud byste měli za to, že zpracování Vašich osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo na opravu Vašich osobních údajů - v případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou neaktuální či nepřesné, dejte nám sami vědět a my toto opravíme. 

Právo na přenositelnost - pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést je k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě, to vše za podmínky, že zpracování probíhá automatizovaně, a nebudou tomu bránit žádné zákonné či jiné významné překážky. Předmětem tohoto práva nejsou data získaná činností správce.

Právo na výmaz (být zapomenut) - Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému, stejně tak učiníme i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení správce, zda jde o případ, kdy lze toto právo odmítnout, zejm. z důvodu kdy existuje právní důvod pro zpracování.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po archivační lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zákon nutně nepožaduje uchovávat po stanovenou dobu. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na Váš e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nám nejprve budete o tomto podezření informovat, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Pokud zákazníkem ještě nejste nebo jde o zasílání obchodních sdělení, zpracováváme Vaše e-mailové adresy pouze na základě Vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete toto zpracovávání ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo postupem viz níže.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že jak my, tak i další subjekty, kteří pro nás budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu, vyjma důvodů stanovených zákonem a případů, kdy Váš souhlas není třeba, nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Kde a jak můžete tato práva uplatnit?

Vaše práva, jakož i dotazy, můžete uplatnit formou písemné žádosti zaslané na adresu sídla správce: Pod kopcem 977/1c, 64100 Brno, nebo telefonicky: +420 720 692 986 či emailem na adresu: pavel.vancurik@sportovnidum.cz. 

Pro uplatnění práv shora uvedených použijte tento formulář; použití formuláře je dobrovolné. 

Informace Vám musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení. Informace bude poskytnuta bezplatně; pouze v případě, pokud jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce buď uložit přiměřený poplatek za administrativní náklady, nebo odmítnout žádosti vyhovět. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 1. 2022. Správce je oprávněn v případě potřeby tyto zásady změnit či upravit, avšak toto nemá dopad na podmínky již odsouhlaseného zpracování. Při užívání e-shopu je subjekt povinen znění zásad při každé objednávce pravidelně kontrolovat.

 

Ing. Pavel Vančuřík, správce


Sportovnidum.cz © 2024