Obchodní podmínky

Provozovatele internetového obchodu pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sportovnidum.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, Ing. Pavel Vančuřík, (dále jen „obchodní podmínky“), se sídlem Pod kopcem 977/1c, 64100 Brno, IČ: 75807904, DIČ: CZ8203043046, plátce DPH, nezapsané v obchodním rejstříku, jenž upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/201 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, tj. distančním způsobem bez současné fyzické přítomnosti stran. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.sportovnidum.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Prodávající Ing. Pavel Vančuřík: tel. číslo: +420720692986 (pracovní dny 8-16 hod), +420723927969, e-mail: info@sportovnidum.cz, pavel.vancurik@sportovnidum.cz.

Bankovní spojení: mBank, 670100-2211589491/6210

IBAN: CZ1462106701002211589491
SWIFT: BREXCZPP


Další sdělení před uzavřením smlouvy pro spotřebitele:

- údaje o hlavních vlastnostech zboží: jsou uvedeny dle jednotlivých typů zboží v horní produktové liště na https://www.sportovnidum.cz/; po rozkliknutí zvoleného zboží jsou v sekci Popis uvedeny tyto vlastnosti. Nákup je možné učinit jak prostřednictvím vytvořeného účtu kupujícím (registrovaný kupující), tak i bez registrace. S registrací mohou být spojeny zvýhodněné nákupy zboží a jiné výhody od provozovatele;
- provozovna: Dolní louky 3, 635 00 Brno-Kníničky; provozovna slouží především jako výdejna e-shopu;
- uvedená cena zboží v košíku je konečnou cenou za zboží, tj. včetně veškerých daní a poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění za zboží. K ní se připočítává cena dopravy v aktuální výši dle zvoleného způsobu dopravy, popř. platby (např. dobírka), ke dni uzavření kupní smlouvy; cena dopravy po ČR a mimo ČR je vždy uvedena v e-shopu v Kroku č. 4 na https://www.sportovnidum.cz/. Platba pro dopravu zboží na území ČR a jiných států se může lišit; aktuální ceník dopravy do ČR i zahraničí, popř. způsobů platby je uveden na: https://www.sportovnidum.cz/doprava-a-platba. Bližší informace v čl. 4.2. podmínek;
- způsob platby: viz čl. 4.1. podmínek
- způsob a čas dodání: Způsob dodání volí kupující mezi osobním vyzvednutím v provozovně a dopravou prostřednictvím přepravní společnosti z nabídky prodávajícího. Čas dodání: do 30 dnů od uzavření smlouvy; v této lhůtě musí být zboží kupujícímu umožněno převzít;
- odstoupení od smlouvy, resp. nemožnost od smlouvy odstoupit: upravuje čl. 5 podmínek;
- přizpůsobení ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování: ne;
- pro uplatnění práv z vadného plnění platí § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to je-li kupujícím spotřebitel a § 2099 a násl. tohoto zákona, není-li kupujícím spotřebitel. Dále jde-li o spotřebitele, platí zákon č. 634/1982, o ochraně spotřebitele, v platném znění. Bližší informace v čl. 7. podmínek;
- poprodejní servis se neposkytuje;
- smluvní záruka za jakost – bližší informace v čl. 8.5. podmínek.

1.3. Občanský zákoník rozlišuje kupujícího, který je spotřebitelem a kupujícího, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem, tak na případy, kdy je podnikatelem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupující podnikatel, vylučují tyto obchodní podmínky použití některých ustanovení, což je zde výslovně uvedeno a v ostatním se, řídí vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, změna je vůči kupujícím účinná zveřejněním nového či doplněného textu obchodních podmínek. Případnou změnu obchodních podmínek prodejce vhodným způsobem zveřejní na svých webových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a je oprávněn je měnit. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a hlavní vlastnosti zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu je rozlišena pro případy doručování na území České republiky a do zahraničí.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky, vč. zrušení celé objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a závazné a před potvrzením objednávky kupující musí souhlasit s těmito podmínkami. Kompletní objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku s povinností platby“. Před stiskem tohoto tlačítka je učiněna výzva kupujícímu ke kontrole správnosti položek v košíku. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí, vč. VOP v PDF a současně zrekapituluje objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V případě, kdy kupující neobdrží potvrzení objednávky, je možné, že nastala chyba webového rozhraní obchodu a objednávka nebyla v pořádku evidována a uložena, proto je v takovém případě nezbytné kontaktovat sportovnidum.cz.
3.6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, zejm. v případě její změny (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7.Stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku s povinností platby“ je učiněna objednávka a uzavřena kupní smlouva; od tohoto okamžiku je kupující, zejm. spotřebitel, vázán svým jednáním a přijímá závazek uhradit sjednanou cenu zvolenou formou.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu (spotřebiteli) při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A DOPRAVA
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti zdarma osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese:
*Dolní louky 3, Brno - Kníničky, 63500 (vyzvednutí objednaného zboží v pracovní dny od 8:00-16:00hod).
V případě osobního odběru provozovatel obchodu pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka rezervováno k vyzvednutí v provozovně. Kupující má právo si zboží na dané výdejní adrese provozovatele obchodu před odebráním prohlédnout. V případě osobního odběru zboží  v provozovně dodavatele (po předchozí objednávce přes uživatelský účet) se kupní smlouva považuje za uzavřenou dle čl. 3.7. a v okamžiku odběru musí dojít k zaplacení celé kupní ceny. Při případném prodeji v obchodě bez předchozí objednávky v e-shopu je kupní smlouva uzavřená zaplacením celé kupní ceny. V případě osobního odběru nabízí provozovatel obchodu kupujícímu možnost montáže jednotlivých zakoupených komponentů na jejich vlastní jízdní kolo zdarma. Jízdní kola při zvoleném osobním odběru předáváme bez krabice, seřízená, smontovaná a připravená k jízdě.
- v hotovosti na dobírku inkasovanou přepravní společností při převzetí zboží, pokud prodávající dobírku u zvoleného typu přepravy nabízí;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený shora (dále jen „účet prodávajícího“);
- prostřednictvím platební karty přes PayPal.
4.2. Výše poštovného a nákladů spojených s balením se vždy řídí dle ceny objednávky. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží (v případě objednávky v celkové hodnotě převyšující 4.000,- Kč (pro ČR) a 8.000,- Kč (pro Slovensko a další cizí země) je poštovné a balné účtováno zdarma).
4.3. Doprava objednaného zboží prostřednictvím České pošty (Balík do ruky) i spediční společnosti PPL trvá zpravidla jeden (1) pracovní den, tj. s doručením zpravidla do 24 hodin od odeslání balíku provozovatelem obchodu. V případě spediční služby PPL řidič informuje kupujícího telefonem o předpokládaném času doručení zásilky. Zásilky jsou doručovány ve všední dny v rozmezí 8.00 až 18.00 hodin. Pokud si kupující přeje doručení zásilky ve večerních hodinách 17.00 až 21.00 hodin, musí toto uvést do poznámky objednávky a vyčkat na potvrzení od provozovatele obchodu. V případě Balíku do ruky České pošty bude kupující informován pomocí SMS v den podání zásilky provozovatelem obchodu.

4.4. Platby za zboží předem bezhotovostně na účet jsou přijímány pouze v české měně, tj. v korunách českých. Při platbě zboží na dobírku hradí kupující cenu objednaného zboží v eurech dle aktuálního kurzu.

4.5. Doprava objednaného zboží na území Slovenské republiky, při využití služeb spediční společnosti PPL a následně DHL, trvá zpravidla dva (2) pracovní dny. DHL kontaktuje kupujícího v den doručování telefonem, prodávající informuje v den odeslání e-mailem kupujícího a uvádí číslo PPL balíku.
4.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.7. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby musí být zboží vč. balného a poštovného uhrazeno před odesláním zboží kupujícímu.
4.8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (variabilní číslo = číslo objednávky) a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.9. V případě platby kartou přes PayPal je platba připsána okamžitě, nejpozději do 1 dne.
4.10. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.11. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.12. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy (spotřebitelské právo) vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo spolu se zbožím v balíku.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 je kupující, který je spotřebitelem a zakoupí zboží, oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným prostřednictvím e-mailu na emailovou adresu vancurik@sportovnidum.cz nebo (doporučenou) poštou na adresu sídla provozovatele. Tato lhůta běží ode dne, kdy kupující převzal zboží (objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, potom ode dne převzetí posledního kusu zboží).  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří i přílohu obchodních podmínek. Při využití vzorového formuláře provozovatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Při odstoupení od smlouvy z jiných důvodů než dle č. 5.2. je kupující povinen uvést důvod odstoupení, číslo, popř. datum objednávky (= variabilní symbol), datum převzetí zboží a současně doložit úhradu kupní ceny. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů nebo v případě, že prodávající je v prodlení s dodáním zboží déle než mezní doba pro čas dodání dle čl. 1.2. podmínek, nenastanou-li okolnosti vis maior. - V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží: ANO; zboží může být vráceno osobně v provozovně, obvyklou poštovní cestou prostřednictvím České pošty. U zboží, které je delší než 100 cm je možné vrácení pouze prostřednictvím přepravní společnosti GLS. Prodávající nenabízí, že vrácení zboží přepravou zařídí sám. Odhad výše nákladů přepravy GLS 150-200,- Kč.
5.4. Při odstoupení od kupní smlouvy jsou finanční prostředky představující kupní cenu zboží vč. nákladů na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení stejným způsobem, jako plnění přijal, popř. jiným spotřebitelem zvoleným způsobem. Kupující je povinen zaslat nebo předat provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od provozovatele obdržel (nikoli dobírkou!), a to ideálně na adresu provozovny; lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Pokud kupující se zbožím nakládá jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, odpovídá za snížení hodnoty zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže-li, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu vč. nákladů na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu bezplatný bonus či jiné obdobné plnění (dále jen „bonus“), a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá celá kupní smlouva, vč. bonusu účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý bonus.
5.8. Je-li kupující podnikatelem, nepoužijí se čl. 5.1., 5.2., části 5.3. týkající se nároků spotřebitele a 5.4.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Objednané zboží je prodávajícím odesíláno v případě zboží skladem dle čl. 6.6., není-li zboží skladem, lze učinit dotaz na produkt. V případě naléhavé provozní potřeby je možné lhůty přiměřeně prodloužit, nejpozději je však vždy ganrantován čas dodání dle podmínek.
6.2. Jakmile je objednané zboží kupujícímu odesláno, prodávající jej o této skutečnosti vždy vyrozumí. Kupujícímu je tedy zaslána informace o datu odeslání objednaného zboží.
6.3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a objednané zboží převzít. Nepřevezme-li kupující věc v čase dodání, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 100,- Kč + 21 % DPH/kalendářní den (to samé platí i pro případ nepřevzetí po vyřízení reklamace).

6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Určil-li
takto dopravce kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je věc kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji prodávající předá tomuto dopravci; práva kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena.
6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující, či jím určená třetí osoba, povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího např. o neoprávněném vniknutí do zásilky či poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a vizuálním nepoškozením zásilky či při osobním odběru zboží. V případě nepřevzetí doručované zásilky, z důvodu jejího poškození, je kupující povinen za součinnosti dopravce vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat jej potvrdit dopravcem a o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět provozovatele obchodu www.sportovnidum.cz.
6.6. Prodávající objednávané zboží odesílá v době specifikované u konkrétních produktů, tato doba je u jednotlivých produktů označena jako dostupnost, tj. skladem, skladem do dvou (2), pěti (5) popř. čtrnácti (14) dnů:
6.6.1. Skladem: objednané zboží je kupujícímu odesláno ve stejný den, kdy byla objednávka vytvořena a prodejcem potvrzena, to vše do 16:00 hod v případě doručování prostřednictvím České pošty, s.p., a do 9:00 hod v případě doručování prostřednictvím spediční společnosti PPL.
6.6.2. Skladem do 2 dnů: objednané zboží je kupujícímu odesláno do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka kupujícím vytvořena a prodejcem potvrzena.
6.6.3. Skladem do 5 dnů: objednané zboží je kupujícímu odesláno do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka kupujícím vytvořena a prodejcem potvrzena.
6.6.4. Skladem do 14 dnů: objednané zboží je kupujícímu odesláno do 14 pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka kupujícím vytvořena a prodejcem potvrzena. Prodávající má právo na prodloužení spediční lhůty v případě, že zboží není skladem. O případné další expediční lhůtě nebo nemožnosti dodat zboží bude kupující neprodleně informován emailem nebo telefonicky.
6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, VYTKNUTÍ VADY
A. Obecná ustanovení:
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a u spotřebitele též ustanovení § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, je-li spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
7.2.1.odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem
7.2.2. se zboží hodí k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil.
7.2.3. zboží je dodáno s ujednaným příslušenstvím, pokyny, vč. návodu
7.2.4.vedle ujednaných vlastností je vhodné také dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku.
7.3. V případě prodeje zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, musí prodávající na tyto vlastnosti věci zřetelně upozornit a dané výrobky nabízet odděleně od bezvadných.  Při koupi použité věci mohou strany zkrátil lhůtu pro vytknutí vady na 1 rok od převzetí.
B. Kontrola dodaného zboží
7.4. Kupující dodané zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (viz čl. 6.3. těchto obchodních podmínek), a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím, které převzal a zbožím závazně objednaným, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce www.sportovnidum.cz a zboží reklamovat. Pro kontrolu při  převzetí zboží platí čl. 6.5. těchto podmínek. V případě, že by kupující takto neučinil, nemusel by být k jeho pozdější reklamaci dodaného zboží, brán zřetel.
C. Reklamační podmínky, rozsah, podmínky a způsob vyřizování reklamací (stížností)
Je-li kupujícím spotřebitel, potom platí:
7.6. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li  kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba v předchozí větě uvedená neběží po dobu, po kterou kupující nemůže lze věc užívat. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.  
7.7. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by měla věc bez vady a to, zda může být být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.  Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je – li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména (nikoli výlučně) s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou zboží mělo bez vady.
Ustanovení § 1923, § 2106 a § 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.
7.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo použité věci opotřebení na vadu odpovídající míře jejího předchozího používání.
7.9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo provozovny.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě; po marném uplynutí lhůty je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7.10. Kupující uplatňuje právo z vadného plnění pomocí prodejního dokladu – faktury nebo s jakýmkoli dokladem prokazujícím uzavření kupní smlouvy a úhradu kupní ceny; bez tohoto vadné zboží nemůže být reklamováno. Nejde-li o spotřebitele a odstranění vady je technicky a technologicky složitější může být lhůta k odstranění delší, ale přiměřená povaze vady a náročnosti jejího odstranění. K odstranění vady převezme prodávající zboží ve svém sídle (provozovně), a to na vlastní náklady spojené s převzetím.
7.11. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.  
7.12. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy,
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
Odběratel nemůže od smlouvy odstoupit, pokud je vada zboží nevýznamná.
7.13. Nároky z vadného plnění vyplývající z ustanovení § 2158 až 2174 občanského zákoníku a promítnuté do těchto podmínek, zejm. čl. 7.6., 7.7., 7.10., 7.12. se uplatní pouze v případě, je-li kupující spotřebitelem; u podnikatele se použití ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že se reklamace ukáže jako neoprávněná, hradí kupující účelně vynaložené náklady s reklamací spojené, ať již na své straně, či na straně prodávajícího.
7.14. Provozovatel poučuje kupujícího, že v případě, kdy je kupující spotřebitelem a uplatní vůči provozovateli jakýkoli svůj nárok týkající se mezi nimi uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb („spotřebitelský spor“) a dochází-li k plnění na území České republiky a provozovatel tomuto nároku nevyhoví a nedojde ani jiným způsobem k vyřešení vzniklého sporu, má kupující možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze také nalézt na internetových stránkách www.coi.cz/ pod záložkou „PRO SPOTŘEBITELE“.
D. Zboží neumožňující využití práva z vadného plnění
7.14. Předmětem reklamace nemůže být zboží, u kterého nelze uplatňovat práva z vadného plnění dle zákona č. 89/2012 Sb., tj.:
7.14.1. má prošlou záruční dobu v den doručení reklamace
7.14.2. není doloženo dokladem o koupi zboží – fakturou či jiným dokladem prokazujícím koupi zboží v kopii či originále
7.14.3. je poškozeno neodborným technickým zásahem, neodbornou údržbou
7.14.4. je mechanicky poškozeno
7.14.5. je poškozeno vnějšími událostmi, zej. přírodními živly, jakými jsou voda, oheň, blesk, apod., či okolnostmi vylučujícími odpovědnost
7.14.6. je poškozeno nesprávným použitím v rozporu s jeho přiloženým návodem k použití či nesprávnou manipulací nebo běžnými zásadami používání daného zboží.
E. Postup uplatnění práva z vadného plnění
7.15. V případě, že kupující chce u dodaného zboží využít svého práva z vadného plnění, pošle toto zboží prodejci zpět. K reklamovanému zboží kupující přiloží kopii dokladu o koupi zboží a podrobný popis závady doručeného zboží. Toto vše zašle na adresu prodejce: Ing. Pavel Vančuřík, sportovnidum.cz, Dolní louky 3, 635 00 Brno.
7.16. Zboží je nutné prodejci zaslat v plně vyhovujícím přepravním obalu z toho důvodu, že prodejce neodpovídá za případné vzniknuvší mechanické poškození v době před přijetím reklamovaného zboží zpět. Zboží, u kterého je uplatňováno právo z vadného plnění je nutné prodejci zaslat čisté, suché, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. V případě, kdy reklamované zboží nebude splňovat výše uvedené podmínky, bude je prodejce oprávněn odmítnout.
F. Vyřízení práva z vadného plnění
7.17. Oprávněnost nároku vyplývajícího z práva vadného plnění posoudí provozovatel internetového obchodu, resp. jeho reklamační oddělení, a po jeho posouzení bude kupující vždy telefonicky nebo emailovou zprávou vyrozuměn o způsobu, jakým bude reklamace vyřízena. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí zboží, na něž bylo uplatňováno právo z vadného plnění. V provozovně a sídle je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, ZÁRUKA ZA JAKOST
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pavel.vancurik@sportovnidum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Smluvní záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky v záručním listu, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc obvyklé vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Prodávající poskytuje záruku za jakost pouze na rámy jízdních kol, některé komponenty a části odpružených vidlic a teleskopické sedlovky, není-li prohlášením prodávajícího nad rámec výše uvedeného určeno jinak. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Délka záruk za jakost pro jednotlivé druhy zboží, které smluvní záruce podléhají, je uvedena a záručním listě, jenž je předáván (zasílán) spolu se zbožím. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout poskytovateli záruky ve lhůtě určené délkou záruční doby.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Prodávající se zavazuje při ochraně osobních údajů postupovat od 25. 5. 2018 v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a příp. právními předpisy vydanými k provedení tohoto nařízení.
9.2. Při každém zpracování osobních údajů je prodávající povinen zajistit existenci některého z důvodů pro jejich zpracování v souladu s tímto nařízením. Tam, kde je zpracování osobních údajů vázáno na souhlas kupujícího, tento bude zajištěn mimo tyto obchodní podmínky a nebude jakkoli podmíněn pro poskytnutí plnění. Odvolání souhlasu je kdykoli možné; realizace a bližší podrobnosti pro ochranu osobních údajů je upravena Zásadami pro ochranu osobních údajů zveřejněnými na internetových stránkách www.sportovnidum.cz.
9.3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty kupujícímu zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Souhlas s poskytnutím e-mailové adresy Heureka.cz kupující zaškrtává/nezaškrtává před objednávkou v e-shopu.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a problematika ukládání tzv. cookies je upravena Zásadami pro ochranu osobních údajů zveřejněnými na internetových stránkách www.sportovnidum.cz.
11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že kupní smlouva a vztah a otázky s ní související a v ní neupravené  se řídí českým právem a vylučují užití Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako celku. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a na žádost spotřebitele mu provozovatel k ní umožní přístup .
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, k němuž se spotřebitele může dostat též proklikem z čl. 5.2. těchto podmínek.
FORMULÁŘ pro odstoupení od kupní smlouvy .doc nebo FORMULÁŘ pro odstoupení od kupní smlouvy.png

V Brně, aktualizováno ke dni  6.1.2023


Sportovnidum.cz © 2024